خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

شهید مطهری

نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
خیابان کاشانی
تلفن:
2237077
سايت:
www.motahari.umsu.ac.ir
تعداد تخت فعال:
269
بخش های بستری:
فوق تخصصی عفونی اطفال، فوق تخصصی ، اطفال نوزادان، ICU ، زنان و زایمان، فوق تحصصی ، اطفال کلیه (نفرولوژی)، فوق تخصصی ، جراحی اطفال، فوق تخصصی ، هماتولوژی اطفال، NICU، فوق تخصصی ، اطفال گوارش، اطفال (جنرال)، فوق تخصصی ، اطفال قلب، فوق تخصصی ، اطفال نورولوژی، post partum
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل اورژانس، اتاق عمل ، IVF، پست پارتوم، تخت زایمان، لیبر، تختهای تحت نظر اورژانس
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه ژنتیک، رادیولوژی، آزمایشگاه طبی، سونوگرافی، سی تی اسکن، الکتروآنسفالوگرافی، آزمایشگاه پاتولوژی، آزمایشگاه سیتولوژی، سونوگرافی آی وی اف، سونی گرافی کالرداپلر، ماموگرافی، آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی، کولونوسکوپی، شیمی درمانی، الکتروکاردیوگرافی
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه اطفال، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه IVF، درمانگاه اورژانس، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه قلب، خون اطفال، درمانگاه بهداشت مادر و کودک

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از غذا:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
hooman

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
رضایت از فرایند پذیرش:
3
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
4
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
3
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
4
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
3
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
رضایت از غذا:
4
رضایت از تهویه:
3
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
3
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
4
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
2
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
4
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
4
رضایت از فرایند ترخیص:
3

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده