خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

فاطمیه

شهر:
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
بلوار هفده شهریورمرکزآموزشی درمانی فاطمیه
تلفن:
3328017-3322335
سايت:
http://www.sem، ums.ac.ir/
تعداد تخت فعال:
96
بخش های بستری:
CCU، ICU داخلی، POST CCU و قلب، داخلی ، روانپزشکی، فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندو کراینولوژی )، فوق تخصصی (داخلی ریه )، فوق تخصصی ، (داخلی نفرولوژی)، فوق تخصصی ، (داخلی کبدوگوارش)، عفونی، داخلی اعصاب(نورولوژی)، فوق تخصصی ، داخلی روماتولوژی)، فوق تخصصی ، داخلی هماتولوژی)
بخش های ستاره دار:
تختهای تحت نظر اورژانس، دیالیز
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه طبی، آندوسکوپی، الکتروآنسفالوگرافی، اکوکاردیوگرافی، خدمات تشخیصی طب هسته ای، رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، ماموگرافی، کولونوسکوپی، داروخانه، تست ورزش، اسپیرومتری، الکتروکاردیوگرافی، دانسیتومتری
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه فیزیوتراپی، درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )، درمانگاه پوست، درمانگاه داخلی، درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )، درمانگاه عفونی، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی ریه، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندوکراینولوژی )، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کبد و گوارش، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کلیه ( نفرولوژی )، درمانگاه قلب، سایر(درمانگاه)، درمانگاه فوق تخصصی ، داخلی هماتولوژ، درمانگاه اورژانس ، درمانگاه فوق تخصصی ، داخلی روماتولو

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از غذا:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
الهام

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
2
رضایت از فرایند پذیرش:
1
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
1
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
1
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
1
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
1
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
1
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
2
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
0
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
2
رضایت از غذا:
1
رضایت از تهویه:
1
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
1
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
1
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
2
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
0
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
2
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
4
رضایت از فرایند ترخیص:
3

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده